procedura i Technologia

Procedura telerehabilitacji kardiologicznej

Hybrydowa kompleksowa telerehabilitacja kardiologiczna to możliwość nadzorowania i realizowania kompleksowej rehabilitacji na odległość, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii medycznych i telekomunikacyjnych. Hybrydowa kompleksowa telerehabilitacja kardiologiczna składa się z dwóch etapów:

 • etap wstępny - realizowany jest w szpitalu lub ambulatorium
 • etap podstawowy - realizowany jest w domu

Telerehabilitacja prowadzona jest  przez zespół medyczny przy wykorzystaniu systemów monitorujących. 

Zespół realizujący telerehabilitację składa się z: lekarza, fizjoterapeuty, pielęgniarki i psychologa. 

System monitorujący złożony jest z: 

 • aparatury do telerehabilitacji – urządzenia EHO-MINI, które umożliwia monitorowanie EKG i sterowanie treningiem; wagi, ciśnieniomierza, glukometru i pulsoksymetrów (Rycina 1) 
 • zestawu do transmisji danych za pomocą sieci telefonii komórkowej
 • centrum monitorującego zaopatrzonego w stację odbiorczą z komputerem wyposażonym w specjalne oprogramowanie umożliwiające analizowanie i podsumowanie przesłanych danych

Aparat EHO-MINI wyposażony jest w cztery elektrody, które pacjent umieszcza na klatce piersiowej, pozwala to na uzyskanie zapisu EKG z trzech odprowadzeń przedsercowych lub z 6 odprowadzeń kończynowych i 1 odprowadzenia przedsercowego. W aparacie EHO-MINI zaprogramowana jest  indywidualnie dla każdego chorego sesja treningowa: określony jest czas ćwiczeń, przerwy i momenty automatycznej rejestracji EKG, które skoordynowane są z wykonywanymi ćwiczeniami.
Zaplanowane ćwiczenia wykonywane są zgodnie z sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi emitowanymi przez aparat. Odpowiedni sygnał dźwiękowy i zielone światło diody oznacza start ćwiczeń,  natomiast czerwone światło i inny rodzaj dźwięku sygnalizują przerwę w treningu. Automatyczne rejestracje EKG korespondują z maksymalnym wysiłkiem osiąganym podczas treningu. 
Dodatkowo pacjent ma możliwość wykonania i przesłania EKG w każdym momencie, w okresach poza treningiem, na przykład w przypadku złego samopoczucia, wystąpienia kołatania serca czy bólu w klatce piersiowej. 

Rycina 1. Aparatura do telerehabilitacji – urządzenie EHO-MINI, waga, ciśnieniomierz.

Etap wstępny telerehabilitacji ma na celu:

 • przeprowadzenie podstawowych badań i testów w celu określenia aktualnego stanu klinicznego i wydolności fizycznej pacjenta 
 • indywidualne zaplanowanie treningu fizycznego na podstawie wykonanego testu wysiłkowego
 • przeprowadzenie kilku treningów szkoleniowych 
 • edukację chorego i rodziny

Edukacja obejmuje naukę:

  • obsługi aparatury monitorującej telerehabilitację
  • wykonywania pomiarów tętna, ciśnienia krwi, masy ciała
  • samooceny - w celu zweryfikowania odczuwanych niepokojących objawów
  • przygotowania zdrowej diety
  • udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
  • realizowania zaplanowanego programu ćwiczeń
  • oceny stopnia obciążenia wysiłkiem według skali Borga
  • radzenia sobie z objawami depresji i lękiem

Etap podstawowy telerehabilitacji składa się z powtarzanych codziennie dwóch procedur:

 • Zezwolenia na rozpoczęcie ćwiczeń
 • Sesji treningowej

Przed każdą sesją treningową, podczas rozmowy telefonicznej, pacjent odpowiada na pytania dotyczące obecnego stanu zdrowia, samopoczucia i przyjętych leków.  Następnie przesyła do centrum monitorującego spoczynkowy zapis EKG, wyniki pomiarów ciśnienia tętniczego i masy ciała. Jeśli nie ma przeciwwskazań, pacjent uzyskuje zgodę na rozpoczęcie sesji treningowej.
Trening fizyczny odbywa się zgodnie z obowiązującymi standardami dla chorych  z niewydolnością serca. W celu poprawy wydolności fizycznej zaleca się trzy formy ćwiczeń:

 • trening wytrzymałościowy (marsz, trening Nordic walking jazda na rowerze stacjonarnym lub w terenie)
 • trening mięśni oddechowych
 • trening oporowy i rozciągający

Zestaw do realizacji telerehabilitacji umożliwia monitorowanie i sterowanie  treningiem w dowolnym miejscu, w którym pacjent wykonuje ćwiczenia. Jeśli trening przebiega zgodnie z planem, bezpośrednio po sesji treningowej aparat teleEKG przesyła zapisy EKG do centrum monitorującego za pomocą sieci telefonii komórkowej.
Wszystkie przesłane przez pacjenta dane są zbierane, analizowane i przechowywane w centrum monitorującym. Ocenia się  bezpieczeństwo, efektywność i poprawność realizowanej przez chorych rehabilitacji.
Na podstawie oceny odczuwanej przez chorych intensywności wysiłku według skali Borga oraz zarejestrowanych podczas treningu elektrokardiogramów podejmowane są decyzje o dalszym procesie rehabilitacji.
Pacjent może również uzyskać wsparcie psychologa poprzez kontakt telefoniczny.
Podczas ćwiczeń, zalecamy obecność drugiej osoby, aby w nagłym przypadku  udzieliła pacjentowi pierwszej pomocy oraz wezwała fachową pomoc medyczną.
Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych domowych telemonitorowanych sesji treningowych pacjent przechodzi końcowe badanie lekarskie i testy oraz otrzymuje dalsze zalecenia lekarskie.

Innowacyjny prototyp - aparat EHO-MINI LCD do realizacji telerehabilitacji kardiologicznej

Cechy urządzenia:

 • dedykowany smartphone medyczny do kompleksowej obsługi procesu hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej
 • duży ekran dotykowy 4.3”
 • komunikacja GSM, Bluetooth i Wifi zapewniająca szybkie przesyłanie pomiarów medycznych i współpracę z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak: waga, ciśnieniomierz, pulsoksymetr, glukometr
 • detekcja ruchu, lokalizacja pacjenta (GPS), monitoring upadku, pomiar przebytej trasy

Funkcjonalność urządzenia:

 • wbudowane algorytmy dla R-R i oceny jakości sygnału EKG
 • wbudowana w urządzenie obsługa treningu interwałowego i ciągłego z typem monitorowania klasycznym lub sekwencyjnym
 • wbudowane komunikaty głosowe, tekstowe i alerty wibracyjne
 • jasne i czytelne instrukcje dla pacjenta wyświetlane na ekranie urządzenia
 • wygodna komunikacja głosowa i tekstowa pacjenta z lekarzem
 • ocena wysiłku przez pacjenta za pomocą skali Borga

Zalety interfejsu użytkownika:

 • łatwy i przyjazny interfejs użytkownika
 • ekrany szkoleniowe wspierające edukację pacjenta
 • urządzenie „prowadzi” pacjenta przez cały proces telerehabilitacji, nadzorując poprawność wykonania poszczególnych etapów procesu

Bezpieczeństwo pacjenta:

 • monitoring tętna w trakcie sesji – kontrola zadanych limitów tętna po stronie urządzenia
 • wbudowane algorytmy medyczne
 • detekcja poprawności podłączenia elektrod z wizualizacją
 • programowalne progi alarmowe dla wszystkich rodzajów pomiarów przy zezwoleniu na trening i w trakcie sesji
 • Asysta głosowa i wsparcie użytkownika w trakcie procesu rehabilitacji
 • Możliwość monitoringu zdarzeń lub w trybie automatycznej detekcji zaburzeń rytmu po wykonaniu sesji rehabilitacji

Korzyści dla personelu medycznego:

 • bezpieczeństwo – rozbudowany nadzór i kontrola na każdym etapie procesu telerehabilitacji
 • autonomiczność urządzenia – po zaprogramowaniu urządzenie samodzielnie prowadzi pacjenta przez proces telerehabilitacji, bez konieczności angażowania personelu medycznego
 • transmisja danych realizowana bezpośrednio po każdym pomiarze (quasi on-line),  w trakcie sesji rehabilitacji 
 • możliwość dostosowania procesu rehabilitacji do pacjenta – przebieg procesu w pełni konfigurowalny zdalnie z poziomu platformy telemedycznej
 • optymalizacja pracy personelu medycznego poprzez redukcję ilości zadań

Platforma telemedyczna do realizacji telerehabilitacji kardiologicznej

Platforma telemedyczna (cardiologic.pl) jest portalem internetowym wspomagającym realizację procedury hybrydowej kompleksowej telerehabilitacji kardiologicznej. Platforma cardiologic.pl została unowocześniona zgodnie z najnowszymi trendami technologicznymi uwzględniającymi dostęp do niej zarówno ze stacji stacjonarnych jak i stacji mobilnych przy wykorzystaniu dowolnej przeglądarki internetowej kompatybilnej z HTML5 i CSS3. Komunikacja użytkownika z platformą realizowana jest w trybie klient-serwer za pomocą szyfrowanego protokołu HTTPS, który łącznie  ze wsparciem TLS zapobiega przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych.

Platforma telemedyczna cardiologic.pl wspiera,  funkcje związane z obsługą procedury medycznej - hybrydowa telerehabilitacja kardiologiczna realizowanej w systemie telemedycznym wykorzystującym aparat EHO-MINI LCD  firmy Pro-PLUS SA pracujący w sieci GSMPlatforma telemedyczna umożliwia zbieranie, zarządzanie, opisywanie, analizowanie i archiwizowanie danych związanych z procesem prowadzenia hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej. Rezultatem tej procedury jest racjonalny model wymiany danych pomiędzy lekarzem/pielęgniarką/rehabilitantem prowadzącym pacjenta a pacjentem. Racjonalny, w tym wypadku, oznacza próbę minimalizowania kontaktów z pacjentem (optymalizowanie kosztów) przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu realizacji procesu hybrydowej telerehabilitacji chorych z niewydolnością serca.